سربرگ

نوعی تبلیغات کاغذی است که به‌قصدِ توزیع گسترده چاپ و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شود. انواع تراکت جنس تحریر در این مجتمع چاپ می شود.

نوعی تبلیغات کاغذی است که به‌قصدِ توزیع گسترده چاپ و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شود. انواع تراکت جنس تحریردر این مجتمع چاپ می شود.